De Lanteerne MR (medezeggenschapsraad)

 

Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. De leerlingen van de Lanteerne maken geen deel uit van het de MR.

MR 13-05-2019.jpg
 

Leden van de MR

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. In de MR van De Lanteerne zitten vier ouders en vier leerkrachten. Het gemeenschappelijke doel is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van de leerlingen. 

De zittingsduur is drie jaar en mag eenmaal verlengd worden. De maximale zittingsduur is dus 6 jaar. Het is de bedoeling dat een MR steeds een beetje wisselt van samenstelling. Net zoals de leerlingen opschuiven van groep 1 t/m 8 en dan van school af gaan, zo verandert de vertegenwoordiging van de MR mee. De MR leden nemen zitting op persoonlijke titel, maar vertegenwoordigen de achterban.

Voor het schooljaar 2018/2019 bestaat de MR uit de volgende personen:

Sander Koëter         voorzitter, oudergeleding

Wilco Verberk          oudergeleding

Maaike Simons        oudergeleding

Pauline Cobussen   oudergeleding

Joanna Vlieg           Secretaris, personeelsgeleding

Irene Pelser            personeelsgeleding

Ilse Rensen             personeelsgeleding

 

 Jaarplanning MR 2018-2019

2 okt 2018

 • Jaarplanning
 • Taakverdeling
 • Kwaliteitszorg
 • wereldplein
 • Ondersteuningsbehoefte

13 nov 2018

 • Leerling telling (1 oktober meting)
 • Kwaliteitszorg
 • Update verbouwingen: slingertouw, wereldplein (Kristel)
 • Programmatisch toetsen

9 jan 2019

 • Management rapportage
 • Begroting (GMR) adviesrecht
 • Unitontwikkeling-groepsgrootte

13 mrt 2019

 • Kwaliteitszorg
 • Cito
 • Rol van leerkracht bij signalering van aanpak van psychische problemen bij kinderen
 • MR-verkiezingen
 • Concept formatieplan (IP)

13 mei 2019

 • Risico inventarisering  (RI&E)(IPO)
 • Formatieplan (IP)
 • Schoolplan (IPO)
 • Schoolgids (IO)

19 juni 2019

 • Managementrapportage
 • Cito
 • Kwaliteitszorg evalueren teamplan

 


Belang MR

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten/ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders als van leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

Waar houdt de MR zich mee bezig

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijs doelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare leerkrachtenformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor leerkrachten en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/ of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting leerkrachten dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht en de ouders adviesrecht.

De vergadering

Bij De Lanteerne wordt in twee delen vergaderd. Het eerste deel van de vergadering, de 'MR-vergadering',  is het overleg tussen de MR-leden. Het tweede deel is met de directie van de Lanteerne  en wordt  'Overleg-vergadering' genoemd. 

Gesprekspartner van de MR is de directie van De Lanteerne,  te weten Hans Thissen en Ria Kocken.

MR rechten

De Wet Medezeggenschap  Scholen (WMS) geeft de MR taken en bevoegdheden. Daarin is vastgelegd dat de overlegpartner (het schoolbestuur) advies en instemming hoort te vragen over tal van onderwerpen. Ook moet het schoolbestuur de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven, die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Het MR-reglement regelt een aantal zaken nog wat nauwkeuriger. Hierin zijn de afspraken tussen bestuur en MR afgestemd op de bijzondere situatie van de eigen organisatie.

Voor een goed functionerende school is goed overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. In de MR-vergaderingen, die minimaal zes keer per jaar gehouden worden, wordt dan ook gesproken over belangrijke onderwerpen zoals beleid, onderwijsdoelstellingen, formatie (indeling van uren en leerkrachten per schooljaar), huisvesting, veiligheidsprotocol, communicatie, etc.

Belangrijke besluiten, die de directie wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR standpunten, die hij heeft, kenbaar maken aan de directie. Dit kan de MR gevraagd en ongevraagd doen. De directie heeft vervolgens de plicht om op deze voorstellen te reageren.

De MR praat niet alleen mee, maar heeft vanuit de WMS ook rechten.

 • Adviesrecht: het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur. Het advies hoeft niet zondermeer overgenomen te worden door het bestuur, maar het afwijzen van het advies dient wel beargumenteerd te worden.
 • Instemmingsrecht: voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement. Stemt de MR niet in met het voorstel,  dan kan de directie het besluit zo wijzigen dat de MR er wel mee kan instemmen of zij kan het geschil voorleggen aan een geschillencommissie.
 • Informatierecht: het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren. Minimaal eenmaal per jaar moet het schoolbestuur de MR informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Dit informeren moet tijdig gebeuren, opdat de MR voldoende tijd heeft om zich te beraden, advies in te winnen en te overleggen.

 

De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit onderwijzend personeel en voor de helft uit ouders. Zodoende worden zowel de belangen van het personeel binnen de school als de belangen van de kinderen en ouders behartigd

De GMR(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
Basisschool De Lanteerne is aangesloten bij Conexus, het bevoegd gezag van 30 scholen in de regio Nijmegen. De GMR overlegt met het bestuur van Conexus over bovenschoolse zaken. Voor onze school is de heer Hans Vriends lid van de GMR.

In een GMR vergadering komen alleen bovenschoolse onderwerpen aan de orde, zoals het vakantierooster, beleidsplannen voor het personeel, bestuursformatieplannen, etc. Er is steeds een terugkoppeling van en naar de Medezeggenschapsraden. 

De MR is bereikbaar via mr(at)delanteerne.nl en via het postvak van Joanna Vlieg.

Handige links:

http://www.infowms.nl/

http://www.infomr.nl/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/