Stromenland

De Lanteerne maakt deel uit van het Stromenland.

Vanuit het project 'Weer Samen Naar School' is de afgelopen jaren vormgegeven aan de inrichting van de zorg van kinderen op de Lanteerne. De grondslag voor het zorgbeleid was mede gebaseerd op het visiedocument van het samenwerkingsverband  voor passend onderwijs op de basisschool.

De afgelopen jaren is gedacht en gehandeld vanuit de drie oriëntaties op zorg te weten hulpverlening, alarmering en afstemming.  Het streven was erop gericht dat de oriëntatie op afstemming een steeds grotere plaats in ging nemen, zowel op kind- en groepsniveau  alsmede op het niveau van de samenwerking tussen allerlei disciplines binnen het samenwerkingsverband.

De politieke, maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen rondom passend onderwijs vragen om het inslaan van een nieuwe weg bij de zorg van kinderen in de school en de samenwerking tussen scholen binnen het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs houdt voor ons in, dat we als school en als samenwerkingsverband condities en voorzieningen creëren waardoor alle kinderen naar vermogen kunnen leren en zich ontwikkelen. Als school streven we  naar het behalen van doelen die gesteld zijn bij het handelingsgericht en opbrengstgericht werken voor alle kinderen. Elk kind haalt naar vermogen resultaten en ontwikkelt zelfvertrouwen. Elk kind heeft daarbij zijn eigen ontwikkelingsperspectief. In het zorgplan geven we aan welke drie niveaus van  zorg wij op school organiseren, regisseren en/ of uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is de gezamenlijke opdracht van het samenwerkingsverband om alle kinderen Passend Onderwijs te bieden onder de paraplu van onze jenaplanbasisprincipes.

Niveaus van zorg binnen het Stromenland

In Nijmegen is een startnotitie"Regie van de Zorg" 2004rondom zorg voor kinderen geschreven, waarin niet de organisatie, maar de ontwikkeling van kinderen als vertrekpunt is genomen. We hebben het hier over een ontwikkelperspectief. In deze notitie "Regie van de Zorg" 2004, wordt uitgegaan van een basisniveau van zorg en van een niveau van integrale zorg. Een basis voor verdere intensieve samenwerking tussen alle instellingen die met jeugd in Nijmegen werken. Hierin worden drie niveaus van zorg onderscheiden. Op de Lanteerne werken we vanuit het 'Jenaplan routeboek groepszorg'  waarin de indeling gehanteerd wordt  van Struiksma (2005), deze zijn tussen haakje vermeld.

 

Niveau

Voor wie 

Door wie 

Waar

Basiszorg:

Schoolinterne zorg.

(basiszorg niveau 1, 2 en 3)

Kinderen die de school zelf kan opvangen.

De school: stamgroepleiders en specialisten binnen de school.

Binnen de school: in de klas en daarbuiten.

Extra zorg:

Schoolnabije zorgstructuur.

(breedtezorg niveau 4)

Kinderen met problemen die de school zelf niet aankan.

Specialisten van binnen en buiten de school.

Binnen de school

('op de rand van de school').

Speciale voorzieningen.                  (dieptezorg niveau 5)

Kinderen die niet in het reguliere onderwijs opgevangen kunnen worden.

Specialistische voorzieningen met een onderwijs en/of hulpverleningstaak.

Bovenschools.