Passend Onderwijs

Per 1 aug 2014 treedt de wet passend onderwijs in werking. Vanaf schooljaar 2014-2015 zal er gewerkt gaan worden met schoolondersteuningsprofielen per school en een ondersteuningsplan per samenwerkingsverband Passend onderwijs.

In het schoolondersteuningsprofiel wordt aangegeven:

-    welke ondersteuning de school kan bieden;

-    welke expertise er op school is;

-    welke ondersteuningsvoorzieningen de school gebruikt;

-    welke samenwerking er is met zorg; 

-    welke ambities de school heeft voor de toekomst (o.a. welke expertise moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren).

Het onderwijsondersteuningsprofiel geeft informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van de school in het bieden van onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. In het onderwijsondersteuningsprofiel beschrijft onze school per probleemcategorie wat de grenzen en mogelijkheden zijn, wat in het algemeen onze afwegingen zullen zijn en welke randvoorwaarden voor ons belangrijk zijn.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de zorg krijgt die hij nodig heeft. Daarom nodigen wij ouders van kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften graag uit om met ons in gesprek te gaan. Samen kunnen we kijken wat De Lanteerne voor uw kind kan betekenen.

Het totaal van de schoolprofielen in een samenwerkingsverband (WSNS) geeft inzicht in het regionale onderwijszorgaanbod.

Het onderwijsondersteuningsprofiel van de Lanteerne is in concept afgerond en is ter goedkeuring voorgelegd aan het team en de MR. In april 2014 laten zij weten wat hun advies is en dient de MR deze, na evt. aanpassingen, te ondertekenen. Hans Thissen legt het dan voor 1 juni voor aan het bestuur. Het schoolbestuur zal uiterlijk juni 2014 de profielen van haar scholen beoordelen en vastleggen.

De afgelopen jaren is gedacht en gehandeld vanuit de drie oriëntaties op zorg te weten hulpverlening, alarmering en afstemming.  Het streven was erop gericht dat de oriëntatie op afstemming een steeds grotere plaats in ging nemen, zowel op kind- en groepsniveau  alsmede op het niveau van de samenwerking tussen allerlei disciplines binnen het samenwerkingsverband.

De politieke, maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen rondom passend onderwijs vragen om het inslaan van een nieuwe weg bij de zorg van kinderen in de school en de samenwerking tussen scholen binnen het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs houdt voor ons in, dat we als school en als samenwerkingsverband condities en voorzieningen creëren waardoor alle kinderen naar vermogen kunnen leren en zich ontwikkelen. Als school streven we  naar het behalen van doelen die gesteld zijn bij het handelingsgericht en opbrengstgericht werken voor alle kinderen. Elk kind haalt naar vermogen resultaten en ontwikkelt zelfvertrouwen. Elk kind heeft daarbij zijn eigen ontwikkelingsperspectief. In het zorgplan geven we aan welke drie niveaus van  zorg wij op school organiseren, regisseren en/ of uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is de gezamenlijke opdracht van het samenwerkingsverband (swv) om alle kinderen Passend Onderwijs te bieden onder de paraplu van onze jenaplanbasisprincipes.

 

Missie , Visie & Ambitie

Missie

Het inrichten en in stand houden van een zorgstructuur waarbij elke kind de zorg krijgt die hij nodig heeft om zo dicht mogelijk bij huis een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Daarbij vormt de onderwijs-instructie- en begeleidingsbehoefte van de kind het uitgangspunt van ons handelen.

Visie

Kinderen verschillen. Verschillen zijn geen afwijking van een gemiddelde, maar een uitdrukking van het unieke van ieder kind. Wij stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden en de behoeften van alle kinderen. Het kind is de maat, niet de methode. De zorg van het individuele kind in zijn ontwikkeling staat centraal. De stamgroepleider is de eerste verantwoordelijke voor de kind. De stamgroepleider vraagt en regisseert de zorg die nodig is om aan de verschillen tegemoet te komen, met het oogmerk om de kind zo lang mogelijk binnen het reguliere onderwijs de mogelijkheid te geven zich te ontplooien. De intern begeleider, de schoolleiding en het team ondersteunen dit proces.

Ambitie

Samenhang in de zorg optimaliseren en continueren, zodanig dat de kind zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen binnen het reguliere onderwijs. Het strategische beleid is er op gericht deze ambitie waar te maken. We willen het onderwijs en begeleidingsaanbod voor alle kinderen gestructureerd laten verlopen.