Kind in beeld...

De Lanteerne streeft ernaar dat alle kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en plooien. Om dit te bereiken bieden we als school zowel algemene zorg en zorg voor kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. Bij de laatste groep maken we onderscheid in kinderen die als gevolg van hun cognitieve capaciteit zich moeilijker de leerstof eigen maken, en in kinderen die beschikken over een zodanige cognitieve capaciteit dat zij onvoldoende uitgedaagd worden door het reguliere leerstofaanbod (de zogeheten cognitief begaafde en hoogbegaafde kinderen).

Passend Onderwijs en handelingsgericht werken (HGW).

Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor alle basisscholen betekent dit dat zij een onderwijszorgplan opstellen waarmee duidelijk wordt welke basiszorg de school kan bieden, en welke speciale voorzieningen er zijn getroffen om kinderen met speciale onderwijsbehoeften te kunnen helpen.

We willen zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen.

Daarvoor is het van belang dat wij als school continu zicht hebben op de voortgang in de ontwikkeling van alle kinderen. We zetten hiertoe de cyclus van het handelingsgericht werken in, die ingebed is in de jenaplan 1-zorgroute. Dat doen we zowel op groeps- als schoolniveau en binnen het Samenwerkingsverband (WSNS).

Hoe wij handelingsgericht werken op onze school vormgeven en welke instrumenten we inzetten, op zowel groeps - als schoolniveau, staat beschreven in ons "Schoolintern Zorgplan".

Leerlingen die meer moeite hebben met leren, krijgen extra hulp van de leerkracht in de groep. Deze hulp kan, als dat nodig is, worden aangevuld met extra hulp buiten de groep door een remedial teacher. Als jenaplanschool willen wij een gemeenschap zijn waarin plaats is voor iedereen. Daarom kunnen uiteraard ook kinderen met een handicap in onze school worden geplaatst. Voorwaarde is dat wij hen voldoende deskundige hulp kunnen bieden.

Als leerlingen problemen hebben waarbij aanvullende deskundigheid gewenst is, kunnen wij een beroep doen op de schoolbegeleidingsdienst Marant, de maatschappelijk werker die vast aan de school is verbonden, het schoolgezondheidsteam van de GGD en het Bureau Jeugdzorg. Ook ouders kunnen in overleg met de intern begeleider een beroep doen op de maatschappelijk werker.